Site Overlay

AFRIKAANS GRAMMATIKA PDF

Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge – St (Afrikaans, Book ) / Author: A.S.V. Barnes ; ; Modern languages (other than. Registration no longer available. The interest in the workshop has surpassed our expectations! We have reached the limit of the number participants that can be. Afrikaans grammatika. Front Cover. L. E. Gryffenberg. Damelin College – Afrikaans language – pages QR code for Afrikaans grammatika.

Author: Zolole Faegis
Country: Ukraine
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 16 February 2004
Pages: 57
PDF File Size: 16.73 Mb
ePub File Size: 14.91 Mb
ISBN: 637-3-90966-438-4
Downloads: 76778
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kegor

In die filosofie van taal word die sienings dikwels geassosieer met Ludwig Wittgenstein se latere werke en gewone taalfilosowe soos Paul Grice, John Searle en J.

Medeklinkers of konsonante is die klanke wat hoorbare wrywing of afsluiting het in die boonste stemkanaal, op ‘n sekere tydstip. Daar word algemeen ooreengekom dat Sumeriese skrif ‘n onafhanklike uitvinding was; dit is egter debatteerbaar of Egiptiese skrif geheel onafhanklik van sy Sumeriese eweknie ontwikkel het, en of dit ‘n geval was van transkulturele samevloei. In enige taal is daar slegs ‘n beperkte aantal klanke wat gemaak kan word deur die menslike stemorgane wat bydrae tot die saamstel van betekenis.

An Introductionfourth, Boston: Payne, Thomas Edward Sommige werkwoorde soos “help” kan twee argumente aanneem, byvoorbeeld “Sannie help Jan.

Elke plek lewer ‘n ander stel konsonantklanke op wat verder onderverdeel word volgens die manier van artikulasie of die tipe wrywing: Klinker – en medeklinkersegmente kombineer om lettergrepe te vorm, wat weer om die beurt kombineer om uitdrukkings te vorm; dit kan foneties uitgeken word as die bestek tussen twee inasemings. Soos die generasie van jong aanleerders ouer word sal baiemaal gesien kan word dat die pidgin sy struktuur verander en ‘n groter mate van kompleksietyd aanneem.

Dus moet tale ‘n woordeskat van tekens besit wat verwant is aan ‘n bepaalde betekenis. Byvoorbeeld in die Baskiese sinsdeel ikusi nauzuof “jy het my gesien”, strook die verlede tyd hulpwerkwoord n-au-zu eenders as die Afrikaanse “doen” met beide die onderwerp jyweergegee deur die n – voorvoegsel, en die voorwerp myweergegee deur die – zu agtervoegsel.

Origin of Human Communication.

An Introduction to Their Linguistic Analysis. Hierdie soort morfosintaksis word algemeen isolerend of analities genoem aangesien daar bykans ‘n volledige ooreenkoms bestaan tussen ‘n enkele woord en ‘n enkele aspek van betekenis. Let op dat met vloeiende spraak daar geen duidelike verdelings is tussen segmente nie, slegs ‘n gladde oorgang soos die stemorgane beweeg.

  HEIR TO SEVENWATERS PDF

Afrikaanse Grammatika

Vele aspekte van taalgebruik kan beskou word as aangepas spesifiek vir hierdie redes. Dit word soms kongruensie genoem. In Die afstamming van die mensnoem die natuurkundige Charles Darwin hierdie proses “‘n instinktiewe neiging om ‘n vaardigheid aan te leer”. Wigskrif is die eerste bekende vorm van geskrewe taal, maar gesproke taal loop skryfkuns vooruit met ten minste tienduisende garmmatika.

Van Valin, jr, Robert D. Deur die studie van verskeie tipes woordvolgordes, is gevind dat nie alle tale die verhoudings tussen uitvoerders en aksies groepeer volgens Onderwerp, Voorwerp en Werkwoord soos in die geval van Afrikaans nie. Language and Social Relations. Funksionele grammatika verskil daarom van formele en strukturele grammatika omdat dit poog om nie te modelleer nie maar om te verduidelik; en die verduideliking is gegrond in die kommunikatiewe situasie.

Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge: St : A.S.V. Barnes :

In Afrikaans het die werkwoord “sing” die verbuigingsvorm “gesing” wat ook grsmmatika werkwoord is, en die afgeleide vorms “sang” en “sanger” wat beide selfstandige naamwoorde is, en afgelei is van die werkwoord deur ‘n ablaut en die agtervoegsel -er onderskeidelik.

Deur die spraakorgane te gebruik kan mense honderde afsonderlike klanke maak: Pidgins word gedefinieer as tale met geen moedertaalsprekers nie, en gepraat word deur mense met ‘n ander moedertaal. Funksionaliste hou vol dat die kommunikatiewe situasie grammatikale struktuur motiveer, afdwing, verduidelik of andersins bepaal, en dat ‘n strukturele of formele benadering nie slegs beperk is tot ‘n denkbeeldige beperkte databasis nie maar onvoldoende is selfs as ‘n strukturele verklaring.

Voorstanders van die siening dat die dryfkrag agter taalverwerwing ingebore is, beweer gereeld dat dit ondersteun word deur grammatikw feit dat alle kognitief normale kinders, wat groot word in ‘n omgewing waar taal toeganklik is, dit sal aanleer sonder formele onderrig.

Die sin is ontleed as bestaande uit ‘n naamwoordstuk, ‘n werkwoord, en voorsetselstuk; die voorsetselstuk is verder onderverdeel in ‘n naamwoord- en voorsetselstuk, en die naamwoordstuk weer uit ‘n lidwoord en naamwoord. Mense leer taal van vroeg af aan deur sosiale interaksie in hul kinderjare, en kinders praat gewoonlik al vlot rondom driejarige ouderdom. Insgelyks onderskei Afrikaans nie foneties tussen geaspireerde en niegeaspireerde uitsprake van konsonante nie, hoewel baie tale dit doen: Die soorte verskille is nie deel van die linguistiese sisteem nie, maar is ‘n belangrike komponent van hoe taalgebruikers taal gebruik as sosiale gereedskap om groepe mee te vestig.

Verskeie tale gebruik morfologie vir die kruisverwysing van woorde binne ‘n sin. Taal word op verskeie plekke in die menslike verstand verwerk, maar veral in Broca en Grrammatika se sentrum. Morfeme kan geklassifiseer grammatiak volgens hulle afhanklikheid: Hierdie tipe definisies word algemeen toegepas deur taalstudies binne ‘n kognitiewe wetenskapraamwerk en in neurolinguistiek.

  KALINKA NUTY PDF

Baie tale grammafika konvensioneel van verskillende genres, style en registers gebruik in geskrewe en gesproke taal, en in sommige gemeenskappe word tradisioneel in ‘n heeltemal ander taal geskryf as waarin graammatika word.

Theoretical and Empirical Advances. Morfeme kan of vry of gebonde wees. Ontsluit van ” https: In sulke gevalle sal hulle geredelik ‘n kommunikasievorm saamstel wat trekke van beide tale bevat, maar met ‘n vereenvoudigde grammatikale en fonologiese struktuur. Die Austronesiese tale se ontstaan word weergegee as in Taiwan rondom v.

Omgekeerd weer, in Grammagikadra beide sinne Dominus servos vituperabat en Servos vituperabat dominus die betekenis “die meester het die slawe uitgeskel”, aangesien servosof “slawe”, in die akkusatiewe naamval verskyn afrikaan daarop wys dat hulle die grammatikale onderwerp van die sin is, en dominusof “meester”, is in die nominatiewe naamval wat van hom die onderwerp maak. Olie op plank, The Co-evolution of Language and the Brain.

Hoe dit ook al graammatika, tale verskil van biologiese organismes omrede dit geredelik elemente van ander tale inkorporeer, deur middel van die diffusieprosessoos sprekers van verskillende tale met mekaar in aanraking kom.

Bowendien onderskei morfologie ook tussen die proses van verbuigingwat aan ‘n woord verander of uitbrei, en die proses van afleidingwat ‘n nuwe woord skep vanuit ‘n bestaande een. Alle tale verander soos sy sprekers nuwe maniere aanneem of opdiep om dit te praat en oor te afriiaans aan ander lede van sy spraakgemeenskap.

Vandag is taalkunde ‘n wetenskap gemoeid met alle aspekte van taal, en word dit bestudeer vanuit al die bogenoemde teoretiese standpunte.

Wanneer daar van taal gepraat word as ‘n algemene konsep kan definisies gebruik word wat die verskillende aspekte van afrikaahs verskynsel uitlig.

Chomsky stel voor dat “‘n lukrake mutasie plaasgevind het, miskien na ‘n rare kosmiese-straalstortbui waartydens dit die verstand geherorganiseer het en ‘n taalorgaan ingeplant het in ‘n andersins primaatbrein. Die afrikaanz word te kenne gegee deur die konteks waarin dit geuiter word; hierdie soort uitwerkings van betekenis staan bekend as gespreksimplikatuur.